Modificare reglementare cadastru 2014

Vaudemont_cadastre

Modificare reglementare cadastru 2014

Se schimbă actuala formă a planului cadastral de carte funciară. În noua sa formă, este un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor înscrise în cartea funciară, iar numărul cadastral se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

Extrasul de carte funciară este partea din planul cadastral de carte funciară care include imobilul şi imobilele vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului. De asemenea, conține ultima actualizare a bazei de date grafice cu privire la imobil. Extrasul de carte funciară se va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, precum și cele vecine, dacă acestea există în baza de date. Extrasul se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasele de carte funciară pentru imobilele gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară.

Procesul-verbal de vecinătate se incheie între proprietarii imobilelor vecine și se întocmește de către o persoană autorizată. Prin acesta se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune identificate și recunoscute.

Documentaţia cadastrală reprezintă documentația situației fizice din teren, potrivit art.258 alin. (8) din Codul fiscal.

Planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care conține limitele tuturor imobilelor din tarla şi detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar se integrează în planul cadastral după recepţia şi atribuirea numerelor cadastrale de către oficiul teritorial.

Tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri etc.

Repoziţionarea este operaţiunea de modificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral, prin rotaţie, translaţie, modificarea geometriei anterior recepţionate şi/sau modificarea suprafeţei imobilului.